I - i

I iau
idea sala
idle ate vono
if ale
if not atete
ill, very eno voro
imitate tiu suri
immediately a le tavilihahi
· tavilihahi
immerse dundunu
immersed mandundun
impact on bulo
important duhuha
impossible terorongo
in ana
in front of wotowotongi
in order to mue
incompetent tamboso
independence haseturua
infection, skin vosa
infertile tara
· weru
inhabited tamalohiha
inland auta
innocent vokati
insect sp. bulambula
· latulatu
· ruma
· soso
· tahaha
· waluhuluhu
insect, k.o. lango
inside alolo
· le toho
inside part lolo
insignia wanduru
inspect s.t. niro
insufficient rihi
interpret s.t. tarandumsahi
interpretation tarandumsahia
island ure
islands ureure
it a
· mo
· nia
itchy, make hatihati